Xe lăn tiêu chuẩn Kiến Tường
Xe Lăn Tiêu Chuẩn
15/06/2017
Khẩu trang kháng khuẩn
Khẩu trang kháng khuẩn
01/04/2020

Xe Lắc Điện

14.600.000

Xe lắc điện sắt sơn không mui che: 12.500.000 VND

Xe lắc điện sắt sơn có mui che: 12.850.000 VND

Xe lắc điện Inox không mui che: 14.250.000 VND

Xe lắc điện Inox có mui che: 14.600.000 VND

Mô tả

KT-E03 Xe lắc điện sắt sơn không mui che: 12.500.000 VND

KT-E04 Xe lắc điện sắt sơn có mui che: 12.850.000 VND

KT-E05 Xe lắc điện Inox không mui che: 14.250.000 VND

KT-E06 Xe lắc điện Inox có mui che: 14.600.000 VND